Редакційна політика

Галузь та проблематика

«Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія» ("Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Sociology”) засновано у 2010 році (свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №16688-5260 Р від 07.05.2010 р., у  1995-2009 роках мав назву «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка»).

Журнал є рецензованим науковим періодичним виданням ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print), в якому публікуються результати оригінальних досліджень соціологів з різних країн в усіх сферах соціологічного знання: теорії та історії соціології, методології і методів, дослідження соціальної структури, соціальних груп, відносин і інститутів, різноманітних суспільних явищ, спеціальні та галузеві соціології. Тематика журналу охоплює сучасні соціальні процеси і актуальні проблеми регіону Центральної, Східної Європи і країн Євразії, але не обмежується ними.

Журнал також публікує фахові рецензії новітніх соціологічних видань, які вийшли в світі, передусім, в Україні і країнах регіону: книжок, дисертацій, монографій, підручників тощо.

Редколегія журналу запрошує до співпраці вчених, викладачів, аспірантів та студентів і приймає до розгляду наукові матеріали українською, російською або англійською мовою, що відповідають тематичній спрямованості видання.

«Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія» включено до Переліку наукових фахових видань України з соціологічних наук, наказ МОН  України № 893 від 04.07.2013.

Журнал iндексується Crossref (DOI: 10.17721/2413-7979), European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), PKP Indexi Google Scholar

Включено до інформаційного ресурсу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського "Наукова періодика України" та рейтингу наукових періодичних видань.

Зареєстровано профіль у Google Scholar


Редакційна колегія:

О. Д. Куценко, д-р соціол. наук, проф. (відп. редактор, Київ, Україна)
А.П. Горбачик, канд. фіз.-матем. наук, доц. (заст. відп. редактора, Київ, Україна)
С. С. Бабенко, канд. соціол. наук, доц. (Київ, Україна)
В. І. Волович, д-р соціол. наук, проф. (Київ, Україна)
К. Вольяс, проф. (Абердін, Велика Британія)
Н. Генов, д-р наук, проф. (Любляна, Словенія)
Є. І. Головаха, д-р філос. наук, проф. (Київ, Україна)
П. В. Кутуєв, д-р соціол. наук, проф. (Київ, Україна)
Д. Лейн, проф. (Кембридж, Велика Британія)
Л. В. Малес, д-р соціол. наук (Київ, Україна)
А. Рихард, д-р наук, проф. (Варшава, Польща)
В. І. Судаков, д-р соціол. наук, проф. (Київ, Україна)
П. Тамаш, д-р наук, проф. (Будапешт, Угорщина)
М. В. Туленков, д-р соціол. наук, проф., (Київ, Україна)
К. Херпфер, д-р наук, проф. (Абердін, Велика Британія)
В. І. Чепак, д-р соціол. наук (Київ, Україна)
Ю. І. Яковенко, д-р соціол. наук, проф. (Київ, Україна)
Ю. Б. Савельєв, канд. філос. наук, доц. (відп. секретар, Київ, Україна)

ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №16688-5260 Р від 07.05.2010 р.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Рецензії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Наукове життя та коментарі фахівців

Вибрано Приймає рукописи Не вибрано Індексується Не вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Статті і рецензії приймаються до розгляду українською, російською або англійською мовою, відбираються міжнародною редакційною колегією журналу і публікуються мовою оригіналу. Статті додатково оцінюються шляхом зовнішнього анонімного рецензування за спеціальною формою.

Статті повинні відповідати міжнародним фаховим стандартам соціологічних досліджень, в тому числі існуючим вимогам до фахових публікацій в Україні . В статті має бути чітко визначені проблема і мета дослідження, а також оригінальний і значущій внесок автора в розв’язання наукової проблеми. Редакція звертає увагу авторів на обов’язковість співвіднесення їхнього оригінального дослідження з наявним в світовій соціології корпусом знання щодо відповідної наукової проблеми і визначення місця зробленого внеску в дисциплінарному контексті.

Автори статей несуть повну відповідальність за достовірність наведених у статті фактів і даних, результатів аналізу і обґрунтованість зроблених висновків, а також повну відповідальність за порушення авторських прав і одержання дозволів для використання зовнішніх матеріалів, що захищені авторським правом. Подаючи статтю до редакції, автори тим самим засвідчують, що під час проведення дослідження і підготовки статті вони дотримувались етичних вимог, зокрема, Кодексу етики Міжнародної соціологічної асоціації (ISA), а матеріали, які вони подають, є оригінальними і раніше не публікувались.

Статті, які не відповідатимуть вказаним вимогам, до друку не приймаються. Редакція має право скорочувати статті та робити літературне редагування. Експертиза редакційної колегії то зовнішніх рецензентів не оприлюднюється і не підлягає оскарженню. Неопубліковані статті, а також будь-які надіслані матеріали авторові не повертаються.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Дотримання професійних етичних стандартів

Автори статей несуть повну відповідальність за достовірність наведених у статті фактів і даних, результатів аналізу і обґрунтованість зроблених висновків, а також повну відповідальність за порушення авторських прав і одержання дозволів для використання зовнішніх матеріалів, що захищені авторським правом.

Редакційна колегія очікує, що автори під час проведення дослідження і підготовки статті дотримувались етичних вимог, зокрема, Кодексу етики Міжнародної соціологічної асоціації (ISA).

До статті автори обов’язково додають декларацію, в якій підтверджують оригінальність дослідження, відсутність або наявність конфлікту інтересів, невикористання матеріалів, що порушують авторські права, дотримання професійних етичних вимог.

Надання матеріалів редакції журналу передбачає згоду авторів з цими вимогами, а також їхню згоду на публікацію матеріалів в друкованому вигляді в журналі й в електронній версії у виданнях, з якими редакція укладає відповідні угоди.

Автори не мають права передавати до інших видань матеріали, що були прийняті до розгляду редакцією журналу, до оголошення його результатів або у разі прийняття рішення про публікацію статті.