Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Вимоги до статей, які подаютьcя для опублікування в журналі:

1. Статті повинні відповідати міжнародним фаховим стандартам соціологічних досліджень, в тому числі існуючим вимогам до фахових публікацій в Україні. В статті має бути чітко визначені проблема і мета дослідження, а також оригінальний і значущій внесок автора в розв’язання наукової проблеми. Редакція звертає увагу авторів на обов’язковість співвіднесення їхнього оригінального дослідження з наявним в світовій соціології корпусом знання щодо відповідної наукової проблеми і визначення місця зробленого внеску в дисциплінарному контексті.

2. Автори статей несуть повну відповідальність за достовірність наведених у статті фактів і даних, результатів аналізу і обґрунтованість зроблених висновків, а також повну відповідальність за порушення авторських прав і одержання дозволів для використання зовнішніх матеріалів, що захищені авторським правом. Подаючи статтю до редакції, автори тим самим засвідчують, що під час проведення дослідження і підготовки статті вони дотримувались етичних вимог, зокрема, Кодексу етики Міжнародної соціологічної асоціації (ISA), а матеріали, які вони подають, є оригінальними і раніше не публікувались.

3. Статті обсягом 20000 – 40000 знаків (3000 – 6000 слів включно з назвою статті; 0,5–1 авторських аркушів) на одній із мов видання (електронний документ до 2 МБ у форматі docx або Rich Text Format, RTF (*.rtf) шрифт Arial, розмір 9; інтервал між рядками – одинарний, перед і після назви статті та кожного її розділу має бути пропуск в один рядок, відступ першого рядка кожного абзацу має дорівнювати 0,5 см) завантажуються на сайті журналу http://www.visnyk.soc.univ.kiev.ua в розділі «Подання», для чого потрібно зареєструватись як користувач

4. Матеріали статті подавати в такій послідовності:

 • індекс УДК (Arial, розмір 8, жирний)
 • перший ініціал, прізвище, учений ступінь (за наявності) посада кожного співавтора, назва установи, в який працює, назва міста  (мовою статті, шрифт Arial, розмір 8, напівжирний, між ініціалом і прізвищем ставити нерозривний інтервал; ця вимога поширюється й на прізвища, що наводитимуться в основному тексті статті)
 • назва статті (шрифт Arial Black, розмір 10, звичайний)
 • розширена анотація і ключові слова (мовою статті) із викладом теоретичних і методологічних засад дослідження та основних висновків (обсяг 230-250 слів = 1800-2000 знаків), Arial, розмір 8, напівжирний курсив)
 • основний повний текст статті (за наявності, з таблицями та рисунками, що пронумеровані та мають підписи до них, шрифт Arial, розмір 9);
 • декларація оригінальності дослідження, конфлікту інтересів, дотримання етичних вимог  і авторських прав, (за наявності) подяки і джерела фінансування (шрифт Arial, розмір 7, напівжирний курсив)
 • список літератури у двох варіантах (шрифт Arial, розмір 7, звичайний);
 • дата направлення до редколегії, (шрифт Arial, розмір 7, напівжирний, розрядка 1 пт, вирівняти по правому краю);
 • перший ініціал, прізвище, учений ступінь (за наявності) посада кожного співавтора, назва установи, в який працює, назва міста і країни (англійською мовою, шрифт Arial, розмір 7, напівжирний);
 • назва статті англійською мовою (шрифт Arial, розмір 7, напівжирний);
 • розширена анотація і ключові слова англійською мовою обсягом 1800-2000 знаків = 230-250 слів, (шрифт Arial, розмір 7, напівжирний курсив).

5. Примітки (за наявності) подаються в кінці тексту із послідовною нумерацією (арабськими цифрами). Також до статті обов’язково додається декларація автором оригінальності дослідження, відсутності або наявності конфлікту інтересів, невикористання матеріалів, що порушують авторські права, дотримання етичних вимог під час проведення дослідження і підготовки статті. Редакційна колегія очікує, що всі особи або організації, які сприяли проведенню дослідження або підготовці статті, але не включені до числа авторів, зазначаються в секції «декларації».

6. Посилання на джерела слід наводити в тексті у форматі «перший автор, рік» або «перший автор, рік: номер (тому), сторінки» за стандартом SAGE Harvard reference style але у квадратних дужках. Наприклад: [Weber, 1947; Tilly, 2004: p. 216; The Economist, 2008; Тарасенко, 2010: т. 2, с. 170].

Список використаних джерел (бібліографічні відомості) необхідно подавати наприкінці статті (після приміток і декларацій) у двох варіантах.

Перший варіант – у вигляді пронумерованого списку літератури за абеткою (спочатку джерела, що надруковані кирилицею, а потім – латиницею) відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1.2006.

Наприклад:

Список використаних джерел

 1. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура / Р.Мертон // Социологические исследования. – 1992. – №3. – С. 104-114.
 2. Судаков В.І. Суспільство без довіри: інноваційна стратегія наукового дослідження складної соціологічної проблеми / В.І.Судаков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. – 2015. – №6. – С.66-67.
 3. Фрейд З. «Я» и «Оно» / З. Фрейд; пер. с нем. – Тбилиси: Мерани, 1991. – 398 с.
 4. Eisenstadt S. The construction of collective identity / S.N.Eisenstadt, B.Giesen // European Journal of Sociology. – 1995. – Vol. 36. – №1. – С. 72-102.
 5. Parsons T. Values, motives, and systems of action / T.Parsons, E.Shils // Toward a general theory of action. – Cambridge: Harvard University Press, 1951. – С. 247-275.
 6. Weber М. The theory of social and economic organization / М.Weber; еdited with an іntroduction by Talcott Parsons. – Glencoe: The Free Press, 1947.

 Другий варіант списку літератури з ідентичною нумерацією джерел подається після першого латинською абеткою із заголовком References [transliterated] у зв’язку з необхідністю індексації в міжнародних наукометричних платформах. Оформлення списку за стандартом SAGE Harvard reference style (Приклади оформлення списку джерел наведено на сайті Міжнародної соціологічної асоціації: http://www.isa-sociology.org/uploads/files/sociopedia-isa_harvard-style-guidelines.pdf).

В цьому варіанті автори мають також вказувати  DOI використаних джерел (за наявності).

Для джерел, що надруковані кирилицею і є перекладом з мов із латинською абеткою, зазначається оригінальний правопис прізвищ авторів та оригінальна назва джерела латинським шрифтом. Для інших джерел, що надруковані кирилицею, повинна додаватись латинська транслітерація прізвищ авторів (за стандартами ALA-LC – Американської бібліотечної асоціації - Бібліотеки конгресу) та переклад назви джерела англійською мовою. Після бібліографічного опису джерела слід вказати англійською у квадратних дужках мову видання кириличною абеткою.

Наприклад:

References [transliterated]

 1. Merton R (1992) Social theory and social structure. Sotsiologicheskie Issledovaniya (3): 104-114. [in Russian]
 2. Sudakov V (2015) Society without trust: innovation strategy of scientific study of a complex sociological problem. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Sociology (6): 66-67, http://dx.doi.org/10.17721/2413-7979/6.17. [in Ukrainian]
 3. Freud S (1991) Das Ich und das Es. Tbilisi: Merani. [in Russian]
 4. Eisenstadt S, Giesen B (1995) The construction of collective identity. European Journal of Sociology 36(1): 72-102, https://doi.org/10.1017/S0003975600007116.
 5. Parsons T, Shils E (1951) Values, motives, and systems of action. In: Toward a general theory of action. Cambridge: Harvard University Press, 247-275, https://doi.org/10.4159/harvard.9780674863507.c4.
 6. Weber М (1947) The theory of social and economic organization. Edited with an introduction by Talcott Parsons. Glencoe: The Free Press.

 

7. Якщо стаття містить ілюстративний матеріал (таблиці, графіки, діаграми, рисунки тощо), кожний такий матеріал має бути поданий із відповідним підписом в електронному вигляді: таблиці, графіки й діаграми – у форматі Excel.

8. До статті додаються відомості про авторів:  

Прізвище, ім'я, по батькові (прізвище та ім’я, в тому числі латинським шрифтом), контактний телефон і електрону адресу автора, місце роботи повною адресою), посада, науковий ступінь, вчене звання. Якщо авторів декілька, потрібно стисло зазначити внесок кожного автора. При оформленні файлу подання автори повинні виконати інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування (Ensuring a Blind Peer Review), що зазначені на на сайті журналу.

9. Автори не мають права передаватидо інших видань матеріали, що були прийняті до розгляду редакцією журналу, до оголошення його результатів або у разі прийняття рішення про публікацію статті.

10. Статті висловлюють лише погляди авторів, які можуть не збігатися з позицією редакційної колегії журналу.

11. Статті, які не відповідатимуть вказаним вимогам, до друку не приймаються. Редакція має право скорочувати статті та робити літературне редагування. Експертиза редакційної колегії не оприлюднюється і не підлягає оскарженню. Неопубліковані статті, а також будь-які надіслані матеріали авторові не повертаються.

12. Надання матеріалів редакції журналу передбачає згоду авторів з цими вимогами, а також їхню згоду на публікацію матеріалів в друкованому вигляді в журналі й в електронній версії у виданнях, з якими редакція укладає відповідні угоди.

 Для подальшої інформації редакційна колегія рекомендує авторам ознайомитися із попередніми числами журналу.

Примітки:

1. Відповідальність за порушення авторських прав і недотримання діючих стандартів несуть автори статті.
2. Відповідальність за достовірність наведених у статті фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків і науковий рівень статті несуть автори й рецензенти.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Текст статті відповідає стандартам соціологічних досліджень і містить оригінальний значущій внесок автора в розв’язання наукової проблеми. Під час підготовки тексту автор не порушував професійні етичні вимоги.

 3. Файл подання є документом до 2 МБ у форматі Rich Text Format (RTF).

  Обсяг статті 20000 – 40000 знаків (3000 – 6000 слів).

  Текст набраний шрифтом Arial, розмір 9; інтервал між рядками – одинарний, перед і після назви статті та кожного її розділу має бути пропуск в один рядок, відступ першого рядка кожного абзацу має дорівнювати 0,5 см; всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 4.  Матеріали подано в такій послідовності:

  • індекс УДК (Arial, розмір 8, жирний)
  • перший ініціал, прізвище, учений ступінь (за наявності) посада кожного співавтора, назва установи, в який працює, назва міста  (мовою статті, шрифт Arial, розмір 8, напівжирний, між ініціалом і прізвищем ставити нерозривний інтервал; ця вимога поширюється й на прізвища, що наводитимуться в основному тексті статті)
  • назва статті (шрифт Arial Black, розмір 10, звичайний)
  • розширена анотація і ключові слова (мовою статті) із викладом теоретичних і методологічних засад дослідження та основних висновків (обсяг 230-250 слів = 1800-2000 знаків), Arial, розмір 8, напівжирний курсив)
  • основний повний текст статті (за наявності, з таблицями та рисунками, що пронумеровані та мають підписи до них, шрифт Arial, розмір 9);
  • декларація оригінальності дослідження, конфлікту інтересів, дотримання етичних вимог  і авторських прав, (за наявності) подяки і джерела фінансування (шрифт Arial, розмір 7, напівжирний курсив)
  • список літератури у двох варіантах (шрифт Arial, розмір 7, звичайний);
  • дата направлення до редколегії, (шрифт Arial, розмір 7, напівжирний, розрядка 1 пт, вирівняти по правому краю);
  • перший ініціал, прізвище, учений ступінь (за наявності) посада кожного співавтора, назва установи, в який працює, назва міста і країни (англійською мовою, шрифт Arial, розмір 7, напівжирний);
  • назва статті англійською мовою (шрифт Arial, розмір 7, напівжирний);
  • розширена анотація і ключові слова англійською мовою обсягом 1800-2000 знаків = 230-250 слів, (шрифт Arial, розмір 7, напівжирний курсив).
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

  Посилання на джерела наводяться в тексті у форматі [перший автор, рік] або [перший автор, рік: номер тому, сторінки] у квадратних дужках.

  Список використаних джерел (бібліографічні відомості)  подано у двох варіантах. Перший – у вигляді списку літератури за абеткою відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1.2006. Другий - латиською абеткою за стандартом SAGE Harvard reference style із зазначенням (за наявності) DOI використаних джерел.

 6. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 7. При оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 8. Надання матеріалів редакції передбачає згоду авторів з вимогами журналу, а також  згоду на публікацію матеріалів в друкованому вигляді в журналі й в електронній версії у виданнях, з якими редакція укладає відповідні угоди.
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.