Від функціональної теорії конфлікту – до проблеми лінгвістичного конструювання соціальних конфліктів

O. Danylenko

Анотація


В  статті обґрунтовується взаємозв'язок між функціями конфлікту та функціями мови конфлікту через інтерпрета-цію роботи Л.Козера "Функції соціальних конфліктів" в лінгвоконфліктологічній перспективі. Характеризуються ключові поняття лінгвоконфліктологічного підходу (мова конфлікту, лінгвістичне конструювання соціальних конфліктів), а також специфіка тлумачення поняття конфлікт через синтез ціннісно-ресурсного (Л.Козер) та комунікативно-аутопойєтичного (Н.Луман) визначень. Аналізується співвідношення понять "мова конфлікту" та "лінгвістичне конструювання соціальних конфліктів" з поняттєвим апаратом функціональної теорії конфлікту.

 Розглядаються три проблемних блока, що від вибивають можливість переходу від аналізу функцій конфлікту до аналі-зу функцій мови конфлікту стосовно різних соціальних систем:

1. Від ролі конфлікту в підтриманні групових меж – до ролі мови конфлікту в підтриманні групових меж. 2. Співвідношення реалістичних, нереалістичних та лінгвістично сконструйованих конфліктів. 3. Конфлікт як фактор солідарності та солідарність як фактор конфліктності: можливості виявлення цього співвід-ношення через аналіз мови конфлікту.

Обґрунтовується доцільність розробки своєрідної "матриці" функцій мови конфлікту (що базується на функціях кон-флікту Л.Козера), яка може застосовуватися, наприклад, при аналізі текстів інтерв'ю та характеристик мови конфлікту, що містяться в них. Це дозволяє розглядати функції конфлікту та функції мови конфлікту щодо різних систем та підси-стем соціальних конфліктів, у тому числі й стосовно лінгвістично сконструйованих конфліктів як підсистем відносно реалістичних конфліктів.


Ключові слова


соціальний конфлікт; функції конфлікту; мова конфлікту; лінгвоконфліктологічний підхід; лінгвістичне конструювання соціальних конфліктів; реалістичні та нереалістичні конфлікти; функції мови конфлікту.

Повний текст:

PDF

Посилання


Anczupov A.Ya. Konfly`ktology`ya v sxemax y` kommentary`yax : uchebnoe posoby`e / A.Ya. Anczupov, S.V. Baklanovsky`j. Sankt-Peterburg: Py`ter, 2009. – 304 s.

Babosov E. M. Konfly`ktology`ya : ucheb. posoby`e dlya stud. VUZov / E. M. Babosov. – My`nsk : TetraSy`stems, 2000. – 464 s.

Dany`lenko O. A. Yazыk konfly`kta v transformy`ruyushhemsya obshhestve : ot konstruy`rovany`ya y`story`y` – k formy`rovany`yu socy`okul`turnыx y`denty`chnos-tej / O. A.

Dany`lenko. – Vy`l`nyus : Y`zd-vo EGU, 2007. – 402 s.

Dany`lenko O. A. Ly`ngvy`sty`cheskoe konstruy`rovany`e socy`al`nыx kon-fly`ktov v uslovy`yax Pograny`ch`ya / O. A. Dany`lenko // Perekrestky` : zhurnal y`ssledovany`j Vostochnoevropejskogo Pograny`ch`ya. – 2008. – # 2-4. – S. 35–47.

Dany`lenko O. A. Ly`ngvokonfly`ktology`chesky`e эkspery`mentы garfy`n-kelevskogo roda v socy`ology`y` / O. A. Dany`lenko // Metodologiya, teoriya ta prakty`ka sociologichnogo analizu suchasnogo suspil`stva : zb. nauk. pr. – X., 2009. – Vy`p. 15. – S. 183–186.

Dany`lenko O. A. Y`dey` Ny`klasa Lumana v kontekste problem sovre-mennoj konfly`ktology`y` / O. A. Dany`lenko // Visny`k Xark. nacz. un-tu im. V. N. Karazina. – 2009. – # 844. – S. 32–39.

Dany`lenko O.A. Y`deya "zamy`rennыx sfer" M.M. Kovalevskogo y` analy`ty`ka konfly`kta / O. A. Dany`lenko // Metodologiya, teoriya ta prakty`ka sociologichno-go analizu suchasnogo suspil`stva : zb. nauk. pr. – X., 2001. – S. 18–24.

Zdravomыslov A. G. Socy`ology`ya konfly`kta / A. G. Zdravomыslov. – M. : Aspekt-Press, 1996. – 308 s.

Stepanov E. Y`. Sovremennaya konfly`ktology`ya. Obshhy`e podxodы k modely`rovany`yu, mony`tory`ngu y` menedzhmentu socy`al`nыx konfly`ktov : ucheb. posoby`e / E. Y`. Stepanov. – M. : Y`S RAN, 2008. – 176 s.

Kozer L. A. Funkcy`y` socy`al`nogo konfly`kta / L. A. Kozer. – M. : Y`deya-Press, 2000.– 205 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

https://doi.org/10.17721/2413-7979