Імперативний характер гастрономічних практик в рамках соціального простору сучасної людини

І. Nabrusko

Анотація


 

В статті аналізуються основні підходи до вивчення практик харчування у соціологічній традиції. Увага акцентована на  імперативному вимірі гастрономічних практик, де вони постають соціальним засобом впливу на людину, формування яких  незважаючи на екзистенцій ний характер, майже повністю залежить від існуючих соціокультурних норм. Розглянуто деякі  тенденції сучасних гастрономічних практик, де особливо наочно проявляється їх тотальний характер, орієнтований на  комплекс практично всіх соціальних позицій, зростання знаково-символічного компоненту, коли їжа набуває додаткові смисли і цінності, дифузність та індустріальний характер – організоване на принципах раціональності спеціалізоване виробництво, що зумовлює нові способи соціальної адаптації людини сучасного суспільства. В статті здійснена спроба надати класифікацію основних гастрономічних практик сучасного суспільства, де пропонуються чотири основних дискурсивних  підходи: кулінарний, статусний, дискурс здоров'я та національний, в рамках яких формуються практики харчування сучасної людини, які виступають з одного боку, як потреба забезпечити внутрішню соціальну гармонію та ідентифікацію, а з іншого як вираз зовнішнього соціального тиску культурних норм.


Ключові слова


повсякденність; гастрономічні практики; соціокультурний характер їжі

Повний текст:

PDF

Посилання


Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. [Текст] / Питер Бергер, Томас Лукман. – М.: "Медиум", 1995. – 323 с.[Berger, P. L., Luckmann, T.,TheSocial Construction of Reality. A Treatise on Sociology of Knowledge]

Бурдье, Пьер Социология социального пространства. [Текст] /Бурдье Пьер. – М.: Институт экспериментальной социологии;СПб.: Алетейя, 2007. – 288 с.[Pierre Bourdieu. Sociologie de l'espace social.]

Бурлачук В. Трапеза як предмет соціологічного дослідження [Текст] / Віктор Бурлачук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг: наук.- теорет. часоп. – 2010. – № 4. – С. 179-186. [Burlachuk V. Dining-table as a subject of sociological research]

Веблен Т. Теория праздного класса [Текст]/ Т. Веблен. – М.: Прогресс, 1984. – 368 с.[T.Veblen The Theory of the Leisure Class]

Зіммель Соціологія трапези [Текст] / Георг Зімель // Соціологія: теорія, методи, маркетинг: наук.-теорет. часоп. – 2010. – № 4. – С. 187-192.[ Georg Simmel: Soziologie der Mahlzeit.]

Народний ТОП: Улюблені страви українців.2013.Соціологічна група "Рейтинг". – Режим доступу: http://ratinggroup.com.ua/products/politic/ data/entry/14079/ [ ]

Сохань И.В. Как исследовать гастрономическое? К вопросу о дефинициях и подходах. [Текст] / Сохань И.В. // – Вестник Томского госу-

дарственного университета. Культурология и искусствоведение Выпуск № 1 (9) / 2013. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/kak-

issledovat-gastronomicheskoe-k-voprosu-o-definitsiyah-i-podhodah[Sohan I, Howtoresearchthegastronomic?Tothequestionofdefinitionsandapproaches ]

Annechen Bahr Bugge. Cooking – As Identity Work. – Paper to be presented at The 6th Conference of the European Sociological Association.Murcia, Spain. 2003. – Режим доступу: https://www.um.es/ESA/papers/St3_22.pdf

Campbell Colin.The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumption/ ColinCampbell. – London: Blackwell., 1987 – 304 с.

A Sociology of Food and Nutrition: The Social Appetite. / John Germov and Lauren Williams (eds) Victoria: Oxford University Press; 2004 –

pages.

What America spends on food and drink. – Режим доступу (http://thesocietypages.org/socimages/2010/07/04/spending-on-groceries- and-restaurants-by city/bundle_foodanddrink_bycityxl-copy/
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2413-7979/7.112

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

https://doi.org/10.17721/2413-7979