Гендерна нерівність на ринку праці україни у сфері інформаційних технологій

I. Yefanova, T. Martsenyuk

Анотація


Розглянуто законодавче регулювання гендерної рівності на ринку праці України, проаналізовано явище гендерної (не)рівності на ринку праці загалом та у сфері інформаційних технологій (ІТ) зокрема. Виокремлено три групи чинни- ків низького рівня залучення жінок на ринку праці в ІТ-сфері: структурні, організаційні, індивідуальні. Особливості ге- ндерної сегрегації в ІТ-сфері України проілюстровано на матеріалі поглиблених інтерв'ю з працівницями ІТ-компаній

Ключові слова


ринок праці, інформаційні технології (ІТ), гендерна нерівність, гендерна сегрегація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аналітичне дослідження участі жінок у складі робочої сили / за

ред. Е. М. Лібанової. – К. : І-т демографії та соціальних досліджень

ім. М. В. Птухи НАН України, 2012. – 205 с. [Analitychne doslidzhennya

uchasti zhinok u skladi robochoyi syly / za red. E. M. Libanovoyi. – K. : I-t

demohrafiyi ta sotsialnykh doslidzhen im. M. V. Ptukhy NAN Ukrayiny, 2012.

– 205 s.]

Ашвин С. Влияние советского гендерного порядка на совре-

менное поведение в сфере занятости / С. Ашвин // Социологические

исследования. – 2000. – № 11. – С. 63–73. [Ashwin S. Vliyaniye

sovetskogo gendernogo poryadka na sovremennoye povedeniye v sfere

zanyatosti / Sarah Ashwin // Sotsiologicheskiye issledovaniya. – 2000. –

№ 11. – S. 63–73.]

Єфанова І. В. Гендерна сегрегація на ринку праці України у

сфері інформаційних технологій / І. В. Єфанова, Т. О. Марценюк // Вісн.

Львів. ун-ту. Серія: соціологічна. – 2014. – Вип. 8. – С. 69–81. [Yefanova I. V.

Genderna sehrehatsiya na rynku pratsi Ukrayiny u sferi informatsiynykh

tekhnolohiy / I. V. Yefanova, T. O. Martsenyuk // Visnyk Lvivskoho

universytetu. Seriya sotsiolohichna. – 2014. – Vyp. 8. – S. 69–81.]

Журженко Т. Домохозяйка или бизнес-леди: неолиберализм и

постсоветские женские идентичности // Т. Журженко // Гендерные рын-

ки Украины: политическая экономия национального строительства. –

Вильнюс : ЕГУ, 2008. – С. 73–96. [Zhurzhenko T. Domokhozyayka ili

biznes-ledi: neoliberalizm i postsovetskiye zhenskiye identichnosti //

Tat'yana Zhurzhenko // Gendernyye rynki Ukrainy: politicheskaya

ekonomiya natsional'nogo stroitel'stva. – Vil'nyus: EHU, 2008. – S. 73–96.]

Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей

жінок і чоловіків" від 8 вересня 2005 р. № 2866-IV [Електронний ресурс]

/ Верховна Рада України. – Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2866-15 [Zakon Ukrayiny "Pro

zabezpechennya rivnykh prav ta mozhlyvostey zhinok i cholovikiv" vid

veresnya 2005 r. № 2866-IV [Elektronnyy resurs] / Verkhovna Rada

Ukrayiny. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2866-15]

Кодекс законів про працю України від 10.12.71 № 322-VIII

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу :

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08 [Kodeks zakoniv pro pratsyu

Ukrayiny vid 10.12.71 № 322-VIII [Elektronnyy resurs] / Verkhovna Rada

Ukrayiny. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08]

Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо

жінок [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу :

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_207 [Konventsiya OON pro

likvidatsiyu vsikh form dyskryminatsiyi shchodo zhinok [Elektronnyy resurs] /

Verkhovna Rada Ukrayiny. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/

laws/show/995_207]

Конституція України від 28 червня 1996 року [Електронний ресурс] /

Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/

laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 [Konstytutsiya Ukrayiny vid

chervnya 1996 roku [Elektronnyy resurs] / Verkhovna Rada Ukrayiny. –

Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80]

Марценюк Т. Гендерна сегрегація ринку праці: яку роботу шу-

кають жінки і чоловіки (на прикладі бази резюме і вакансій на hh.ua)

/ Т. Марценюк // Журн. соціал. критики "Спільне". – 2013. – № 6. – С. 89–

[Martsenyuk T. Genderna sehrehatsiya rynku pratsi: yaku robotu

shukayutʹ zhinky i choloviky (na prykladi bazy rezyume i vakansiy na hh.ua)

/ Tamara Martsenyuk // Zhurnal sotsialʹnoyi krytyky "Spilʹne". – 2013. – № 6.

– S. 89–95.]

Марценюк Т. Гендерова робота: як ринок праці та хатня робо-

та конструюють гендер / Т. Марценюк, О. Прахотнік // Гендер для

медій : підруч. із гендерної теорії для журналістики та інших соціогу-

манітарних спеціальностей / за ред. М. Маєрчик, О. Плахотнік, Г. Ярма-

нової. – К. : Критика, 2013. – С. 77–96. [Martsenyuk T. Genderova robota:

yak rynok pratsi ta khatnya robota konstruyuyut gender / Tamara

Martsenyuk, Olha Prakhotnik // Gender dlya mediy: pidruchnyk iz

gendernoyi teoriyi dlya zhurnalistyky ta inshykh sotsiohumanitarnykh

spetsialnostey / [za red. M. Mayerchyk, O. Plakhotnik, G. Yarmanovoyi]. –

K.: Krytyka, 2013. – S. 77-96.]

Панов А. М. Гендерный анализ российского рынка труда

/ А. М. Панов // Экономические и социальные перемены: факты, тен-

денции, прогноз. – 2014. [Panov A.M. Gendernyy analiz rossiyskogo rynka

truda / Aleksandr Mikhaylovich Panov // Ekonomicheskiye i sotsial'nyye

peremeny: fakty, tendentsii, prognoz. – 2014.]

Существует ли проблема гендерной дискриминации на укра-

инском рынке труда? Результаты опроса [Електронний ресурс]. – Ре-

жим доступу : http://top.rabota.ua/post/2012/08/20/resultaty_issledovania_

gendernaja_diskriminacija.aspx. [Sushchestvuyet li problema gendernoy

diskriminatsii na ukrainskom rynke truda? Rezul'taty oprosa [Elektronniy

resurs] – Rezhim dostupu: http://top.rabota.ua/post/2012/08/20/resultaty_

issledovania_gendernaja_diskriminacija.aspx.]

Чепурко Г. Гендерна рівність у світі праці / Г. Чепурко. – К. :

Міжнародне бюро праці, 2010. – 50 c. [Chepurko G. Genderna rivnist u sviti

pratsi / Gulbarshyn Chepurko. – K.: Mizhnarodne byuro pratsi, 2010. – 50 s.]

Шестаковський О. Гендерна нерівність на ринку праці України:

структурні передумови і тривкі стереотипи / О. Шестаковський // Вісн.

Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Соціол. дослідження сучасного

суспільства: методологія, теорія, методи. – 2013. – № 30. – C.169–174.

[Shestakovskyi O. Genderna nerivnistʹ na rynku pratsi Ukrayiny: strukturni

peredumovy i tryvki stereotypy / O. Shestakovskyi // Visnyk Kharkivsʹkoho

natsionalʹnoho universytetu imeni VN Karazina. Sotsiolohichni

doslidzhennya suchasnoho suspilʹstva: metodolohiya, teoriya, metody. –

– № 30. – S.169-174.]

Ahuja M. К. Women in the information technology profession: a literature

review, synthesis and research agenda / Manju К. Ahuja // European

Journal of Information Systems. – 2002. – № 11. – P. 20–34.

~ 16 ~ ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка ISSN 1728-3817

Eccles J. Studying gender and ethnic differences in participation in

math, physical science, and information technology / J. S. Eccles // New Directions

for Child and Adolescent Development. – 2005. – № 110. – P. 7–15.

Global Gender Gap Report 2015 [Electronic Source] / World Economic

Forum. – Mode of access: http://www.weforum.org/reports/globalgender-gap-report-2015

Newbery M. Gender and the Games Industry: The Experiences of

Female Game Workers / Marsha Newbery // Communication, Art & Technology:

School of Communication. PhD Thesis. – 2013.

Niiranen S. Women in technology-oriented fields / Sonia Niiranen,

Samuli Niiranen // Australasian Journal of Technology Education [Electronic

source]. – 2015. – №2. – Issue 1. – Mode of access: http://www.ajte.org/

index.php/AJTE/article/view/29

Rosenbloom J. Why are there so few women in information technology?

Assessing the role of personality in career choices / J. Rosenbloom,

R. Ash. // Journal of Economic Psychology. – 2008. – № 29. – P. 543–554.

Sheikh J. A. The Invisible User: Women in DUXU / Javed Anjum

Sheikh, Aneela Abbas // Design, User Experience, and Usability: Users and

Interactions. DUXU 2015. Lecture Notes in Computer Science. – Vol. 9187.

– Springer, Cham, 2015. – P. 243-251.

Trauth E. М. Odd girl out: an individual differences perspective on

women in the IT profession / Eileen М. Trauth // Information Technology &

People. – 2002. – № 15. – P. 98–118.

Wajcman J. From women and technology to gendered technoscience

/ Judy Wajcman // Information, Community and Society. – 2007. –

№ 10.3. – P. 287-298.

Women in technology survey 2015 [Electronic source] – Mode of access:

http://www.computerweekly.com/ehandbook/Women-in-Technology-Survey-2015
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2413-7979/8.2

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

https://doi.org/10.17721/2413-7979