Громадська діяльність і спорідненість: мікро-макро переходи у піднесенні українського національного руху 1860–1890-х рр.

V. Shelukhin

Анотація


Використано концепцію мікро-макро переходів Дж. С. Колмена як теоретичний інструмент для реконструкції мереж спорідненості, так само як і мереж громадської діяльності членів "Старої громади". Неможливо виявити соціальні підстави українського національного руху, керуючись концепцією Е. Ґелнера. За Е. Ґелнером, концепція якого викладена в класичній книзі "Нації та націоналізм", індустріалізація обумовлює модерний націоналізм. Подібна тенденція не була можливою в українських соціальних, політичних та економічних умовах ХІХ ст. Ключову роль в українському націоґенезі відігравали традиційні еліти (шляхта). "Стара громада" після 1869 р. була мережевою організацією цієї соціальної групи. Автор вико- ристовує мережевий аналіз для емпіричних свідчень. Комунікація та співпраця між різноманітними членами "Старої грома- ди" базувалися на засадах станової інтеграції. Особливо шлюб був важливою соціальною практикою в процесі інтеграції спільноти. Громадська діяльність із сімейним підґрунтям була реакцією на суперечливе поєднання різних соціальних ролей. Ця діяльність провокувала виникнення нового типу ідентичності – національної ідентичності серед представників тра- диційних еліт. Концепція Дж. С. Колмена забезпечує евристичне розуміння процесу агрегації індивідуальних дій і настанов у бажану поведінку на колективному рівні.

Ключові слова


громадська активність, спорідненість, мікро-макро переходи, український національний рух, громадський рух.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андерсон Б. Уявлені спільноти: міркування щодо походження і

поширення націоналізму / Б. Андерсон ; пер. з англ. В. Морозова. –

-ге вид. – К. : Критика, 2001. – 272 с.

Брас П. Р. Змагання еліт і становлення націй / П. Р. Брас ; пер.

з англ. В. Лісового // Націоналізм: антологія / упор. О. Проценко,

В. Лісовий. – К. : Смолоскип, 2000. – С. 477–484.

Винар Б. Економічний колоніялізм в Україні / Б. Винар. – Париж

: НВЕ, 1958. – 187 с.

Вебер М. Стани і класи / М. Вебер ; пер. з нім. М. Кушніра // Го-

сподарство і суспільство: нариси соціології розуміння. – К. : Вид. дім.

"Всесвіт", 2012. – С. 253–257.

Вебер М. Нація / М. Вебер ; пер. з нім. М. Кушніра // Господарс-

тво і суспільство: нариси соціології розуміння. – К. : Вид. дім. "Всесвіт",

– С. 674–677.

Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / М. Вебер ;

пер. з нім. О. Погорілого. – К. : Основи, 1996. – 261 с.

Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритости: до-

слідження категорії громадянське суспільство / Ю. Габермас ; пер. з

нім. А. Онишка. – Львів : Літопис, 2000. – 317 с.

Гатчінсон Дж. Культурний і політичний націоналізм / Дж. Гат-

чінсон ; пер. з англ. В. Лісового // Націоналізм: антологія / упор. О. Про-

ценко, В. Лісовий. – К. : Смолоскип, 2000 – С. 654–663.

Грицак Я. Український національний рух у 1860-1880-х роках

[Електронний ресурс] / Я. Грицак // Нарис історії України: формування

української модерної нації ХІХ-ХХ ст. – К. : Ґенеза, 1996. – Режим дос-

тупу : / http://history.franko.lviv.ua/PDF%20Final/Grycak.pdf

Грицик К. Стара київська громада в українському національно-

му русі у 60-90-х роках ХІХ століття: погляд на проблему / К. Грицик //

Мандрівець: всеукр. наук. журн. гуманітар. студій. – 2014. – № 6. –

С. 22–28.

Ґелнер Е. Нації та націоналізм. Націоналізм / Е. Ґелнер ; пер. з

англ. Г. Касьянова. – К. : Таксон, 2003. – 301 с.

Ґрінфелд Л. Типи націоналізму / Л. Ґрінфелд ; пер. з англ.

Н. Філіпенко // Націоналізм: антологія / упор. О. Проценко, В. Лісовий. –

К. : Смолоскип, 2000 – С. 688–703.

Донік О. Купецтво України в імперському просторі (ХІХ ст.)

/ О. Донік. – К. : Ін-т історії України, 2008. – 271 c.

Драгоманов М. Евреи и поляки в Юго-Западном крае / М. Дра-

гоманов // Драгоманов М. Собрание политических сочинений ; под. ред.

Б. Кистяковского, И. Гревса. – В 2 т. – М., 1908. – Т. 1. – С. 217–267.

Житецький І. Київська громада за 60-х років / І. Житецький // Ук-

раїна: наук. двохмісячник українознавства. – 1928. – Кн. 1. – С. 91–125.

~ 86 ~ ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка ISSN 1728-3817

Забужко О. Notre Dame d'Ukraine: Українка в конфлікті міфоло-

гій / О. Забужко. – К. : Факт, 2007. – 638 c. – (Серія "Висока полиця").

Катренко А. Джерела з історії київської громади 60-90-х рр.

ХІХ ст. / А. Катренко, Н. Чирикало // Вісн. Київ. нац. ун-ту. – 2001. – Вип.

– С. 5–13.

Куліков В. Іноземні підприємці як імпортери капіталу, інновацій

та менеджменту в українських ґуберніях Російської імперії наприкінці

XIX – на початку ХХ ст. / В. Куліков // Укр. істор. журн. – 2014. – № 3. –

С. 152–167.

Левицька Н. Соціальний склад та чисельність студентів-

гуманітаріїв наддніпрянської України (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) //

Наук. записки з української історії П.-Х. ДПУ ім. Г. Сковороди. – 2012. –

Вип. 31. – С. 112–113.

Мицюк О. Аґраризація Жидівства України на тлі загальної еко-

номіки / О. Мицюк. – Прага : Legiografie, 1933. – 178 с.

Подолинський С. Машини і фабрики в Україні / С. Подолинсь-

кий // Вибрані твори / упор. Р. Сербин. – Монреаль : Укр. істор. т-во,

– С. 121–142.

Савченко Ф. Заборона українства 1876 р.: до історії громадсь-

ких рухів на Україні 1860-1870-х років / Ф. Савченко. – К. : ВУАН, Київ-

Друк, 1930. – 419 с. + XVI.

Субтельний О. Україна: історія / О. Субтельний ; пер. з англ.

Ю. Шевчука. – К. : Либідь, 1991. – 512 с.

Попович М. Нарис історії культури України / М. Попович. – К. :

АртЕК, 1998. – 728 c.

Шаповал М. Через десять років: до проблеми суспільної структу-

ри України / М. Шаповал // Нова Україна. – 1927. – Ч. 10–11. – С. 2–35.

Шелухін В. Концепція норм Дж. С. Колмена: мікро-макро теоре-

тичні рамки та їх критичне прочитання / В. Шелухін // Вісн. КНУ імені

Тараса Шевченка. Секція "Соціологія". – 2016. – №1(7). – С. 23–27.

Яворський М. Нарис історії України. У 2 т. / М. Яворський. –

Т. 2. – Аделаїда : вид-во "Книга", 1987. – 249 с.

Coleman J. S. Foundations of Social Theory / J. S. Coleman. –

Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press, Belknap

Press, 1994. – 994 p. + XVIII.

Yates F. The Rosicrucian Enlightenment / F. Yates. – London, New

York: Routledge, 2001. – p. 220-246.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2413-7979/8.13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

https://doi.org/10.17721/2413-7979