Профілі функціонування демократичних цінностей в Україні та країнах Європи

Вікторія Ігорівна Крижанівська

Анотація


Присвячено особливостям ставлення до демократичних цінностей у країнах Європи та Україні, ступеню їх дотримання та чинникам, якими зумовлена різниця їх втілення та оцінки, що характеризує особливості політичної культури в Україні та в країнах Європи. Саме особливості політичної культури та політичних традицій зумовлюють різне втілення та сприйняття демократичних цінностей, що можна представити у формі профілів демократизації. В теоретикометодологічному полі щодо розгляду проблематики демократичних цінностей та процесів демократизації наразі характерний відхід від теоретизування через призму демократичних транзитів щодо становлення та розвитку демократії, відповідно, актуалізується пошук нових підходів до пояснення новітніх процесів – неопатримоніальний розвиток, консолідація демократії, особливості демократизації у багатоскладних суспільствах, світ-системний аналіз процесів демократизації, прогнозування нових хвиль відкатів демократизації та ін. Аналіз особливостей дотримання демократичних принципів та цінностей у країнах Європи здійснювався на основі бази даних шостої хвилі дослідження Міжнародного центру соціальних досліджень European Social Survey. На підставі компаративістичного аналізу ставлення до демократичних цінностей в Україні та країнах Європи описано уявлення європейської спільноти щодо "ідеальної" моделі демократії та її складових елементів, а також виявлено розрив між задекларованими цінностями та рівнем їх фактичного дотримання. Запропоновано та обґрунтовано авторську модель функціонування демократичних цінностей – профілі функціонування демократичних цінностей/демократизації, відповідно до чого було здійснено групування країн та виділення характерних рис їхнього демократичного правління. На основі оцінки значущості та втілення певних демократичних цінностей було виділено 4 профілі демократизації: "ешелонна демократизація", "консенсусна демократизація", "соціально спрямована демократизація", "координована демократизація". Ключові слова: демократія, демократизація, демократичні цінності, профілі демократизації.


Ключові слова


демократія, демократизація, демократичні цінності, профілі демократизації

Повний текст:

PDF

Посилання


Аджемоглу Д. Чому нації занепадають: походження влади, багатства та бідності / Д. Аджемоглу, Дж. Робінсон; пер. з англ. О. Дем’янчука.– К. : Наш формат. 2017. – 440 с.

Будник О. Б. Проблема формування демократичних цінностей майбутніх фахівців [Електронний ресурс] / О. Б. Будник // Молодий вчений. – 2015. – № 2. Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/6-2_17_2015.pdf

Вонсович С. Г. Демократичний транзит: ретроспекції класифікації / С. Г. Вонсонович // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. – 2012. – Т. 20. – Вип. 22(4). – С. 210–215.

Головаха Є. Українське суспільство: вектори трансформації [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://zbruc.eu/node/59471

Кострюков С. В. Формування демократичних цінностей студентської молоді в трансформаційний період: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.10. / С. В. Кострюков. – Київ, 2004. – 17 с.

Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование / А. Лейпхарт; пер. с англ. Б. И. Макаренко. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 287 с.

Фоломєєв М. А. Патерналістські політичні традиції в системі відносин української держави та суспільства / М. А. Фоломєєв // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Питання політології». – 2009. – 15(861). – С. 148-155.

Фисун А. А. Демократия, неопатримониализм и глобальные трансформации: монография / А .А. Фисун. – Х.: Константа, 2006. – 352 с.

Хома Н. М. Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.; за ред.. Н. М. Хоми. – Львів : «Новий світ – 2000», 2014. – 779 с.

Цурканова И. А. Политический механизм демократизации в современной Украине [Электронный ресурс] / И. А. Цурканова // Грані. – 2014. – № 8. – С. 118–123. Режим доступа : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2014_8_24

Economist Intelligence Unit: Индекс демократии стран мира [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://gtmarket.ru/news/2013/03/19/5679

O’Donnell G. Transition from Authoritarian Rule : Tentative Conclusions about Uncertain Democracies / G. O’Donnell. – L. : Johns Hopkins University Press, 1986. – 81 p.

References [transliterated]

Acemoglu D, Robinson J (2017) Why nations fall: the origins of power, prosperity and poverty. Kiev: Our format [in Ukrainian]

Budnyk O (2015) Problem of formation of democratic valuesof future professionals. Young scientist (2): 214-217. [in Ukrainian]

Vonsovich S (2012) Democratic Transit: Classification Retrospective. Bulletin of the University of Dnipropetrovsk. Philosophy. Sociology. Politology (22): 210-215. [in Ukrainian]

Golovakha E (2016) Ukrainian society: vectors of transformation [Electronic resource]. Way of access : https://zbruc.eu/node/59471 [in Ukrainian]

Kostryukov S (2004) Formation of democratic values of students in the transformation period: abstract of the dissertation PhD. Kyiv, Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. [in Ukrainian]

Lijphart A. (1997) Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration. Translated by B.I. Makarenko. Moscow: Aspect Press. [in Russian]

Folomeev M (2009) Paternal political traditions in system of relations of the ukrainian state and society. Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series "Questions of Political Science" (861): 148-155. [in Ukrainian]

Fisun A (2006) Democracy, neopatrimonialism and global transformations: monograph. Kharkiv: Constant. [in Russian]

Homa N and others (2014) Political science: An encyclopaedic vocabulary guide for students of higher education institutions of I-IV levels of accreditation. Lviv: "New World - 2000". [in Ukrainian]

Tsurkanova I (2014) Political mechanisms of democratization in modern Ukraine. Grani (8): 118-123. [in Russian]

Economist Intelligence Unit: World Democracy Index. [Electronic resource]. Way of access : http://gtmarket.ru/news/2013/03/19/5679 [in Russian]

O’Donnell G (1986) Transition from Authoritarian Rule : Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. London: Johns Hopkins University Press, [in English]
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2413-7979/9.6

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

https://doi.org/10.17721/2413-7979