Соціальна безпека українців у локальному та загальноєвропейському контекстах

Світлана Анатоліївна Сальнікова, Емілія Аврамук

Анотація


Задля порівняльного аналізу соціальної безпеки українців зокрема та європейців загалом використано національний підхід щодо вивчення соціальної безпеки та підхід міжнародного проекту. Емпіричну базу дослідження становлять масиви даних трьох дослідницьких проектів: Лабораторії соціологічних досліджень СНУ ім. Лесі Українки (2014–2016), Інституту соціології НАН України (2014–2016), Європейського соціального дослідження (2008–2016). Аналіз даних досліджень ІС НАНУ, де соціальна безпека представлена індикатором "юридична допомога в захисті своїх прав та інтересів", показав, що рівень його дефіцитності знизився певною мірою за рахунок тих, кого це благо не цікавить. Для повноти аналізу, послуговуючись даними міського моніторингу з вивчення соціального самопочуття у місті Луцьку, виявили, що ієрархія благ сфери соціальної безпеки не змінилась впродовж 2014–2016 років. Найбільш значущими для українців виявились проблеми соціальної безпеки, пов'язані зі зниженням рівня життя, екологією та злочинністю. Послуговуючись даними ЄСД (2008–2016), здійснено одновимірний аналіз за рядом показників соціальної безпеки, побудовано індекси злочинності та безпечності району проживання. Загалом на ключових позиціях по небезпеці виявились такі країни, як Литва, Естонія, Угорщина, Франція; найбільш безпечними країнами можна вважати Швейцарію, Польщу та Словенію. Щодо загрози терактів, то трійкою лідерів є Ізраїль, Велика Британія та Німеччина. За індексом злочинності європейські країни можна вважати досить безпечними. Індекси безпечності району проживання на порядок нижчі за індекси злочинності. Встановлено, що статистично значуща кореляційна залежність між індексами виявляється лише за даними 2016 року. Ключові слова: Інтегральний індекс соціального самопочуття, Європейське соціальне дослідження, індекс злочинності, індекс безпечності району проживання.


Ключові слова


Інтегральний індекс соціального самопочуття, Європейське соціальне дослідження, індекс злочинності, індекс безпечності району проживання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аврамук Е. Основні чинники соціального самопочуття містян (регресійна модель по дефіцитних сферах) / Е. Аврамук // Соціологічні студії. – 2017. – № 1(10). – С. 58–64. [Avramuk E. Osnovni chunnyky sotsialnoho samopochuttya mistyan (rehresiina model' po defitsytnyh sferah) / E. Avramuk // Socìologìčnì studìï. – 2017. – № 1(10). – S. 58–64]

Дембіцький С. С. Інтегральний індекс соціального самопочуття: альтернативний підхід / С. С. Дембіцький // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2017. – № 4. – С. 109–129. [Dembitskyi S. S. Intehralnyi indeks sotsialnoho samopochuttia: alternatyvnyi pidhid / S. S. Dembitskyi // Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh. – 2017. – № 4. – S. 109–129]

Мурадян Е. С. Динамика ценностно-нормативной системы и жизненные шансы: опыт постсоветской трансформации в Пограничье: кол. моногр. / Е. С. Мурадян, С. А. Сальникова, Л. Г. Титаренко, А. А. Широканова. – Вильнюс: ЕГУ. – 2014. – 366 с. [Muradian E. S. Dinamika tsennostno-normativnoi sistemy i zhiznennie shansy: opyt postsovetskoi transformatsii v Pohranich'e: kol. monohr. / E. S. Muradian, S. A. Salnikova, L. H. Titarenko, A. A. Shurokanova. – Vil'nius: EHU. – 2014. – 366 s.]

Сальнікова С. А. Соціальне самопочуття жителів міста Луцька: про що говорить моніторинг / С. А. Сальнікова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2017. – № 2. – С. 105–117. [Salnikova S. A. Sotsialne samopochuttya zhyteliv mista Lutska: pro shcho hovoryt monitorynh / S. A. Sal'nikova // Sotsiologiia: teoriia, metody, marketyng. – 2017. – № 2. – S. 105–117]

Сальникова С. А. Специфические феномены постсоветской аномии (Беларусь, Россия, Украина) / С. А. Сальникова // Грани. – 2013. – № 12. – С. 20–26. [Salnikova S. A. Spetsificheskie fenomeny postsovetskoi anomii (Belarus', Rossiia, Ukraina) / S. A. Salnikova // Hrani. – 2013. – № 12. – S. 20–26]

Скуратівський В. Соціальна безпека українського суспільства та шляхи її забезпечення / В. Скуратівський, О. Линдюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 3. – С. 194–203. [Skurativskii V. Sotsialna bezpeka ukrains'koho suspil'stva ta shliahu ii zabezpechennia / V. Skurativskii, O. Lyndiuk // Visnyk Natsional'noi akademii derzhavnoho upravlinnia pru Prezydentovi Ukrainy. – 2011. – № 3. – S. 194–203]

Панина Н. В. Избранные труды по социологии: в трех томах. Т. II : Теория, методы и результаты социологического исследования образа жизни, психологического состояния и социального самочувствия населения; сост. и ред. Е. И. Головахи. – Киев: Факт. – 2008. – 312 c. [Panina N. V. Izbrannye trudy po sotsiolohii: v trekh tomah. T. II : Teoriia, metody i rezul'taty sotsiolohicheskoho issledovania obraza zhizni, psiholohicheskoho sostoianiia i sotsialnoho somochuvstviia naseleniia; sost. i red. E. I. Holovakhi. – Kiev:Fakt. – 2008. – 312 s.]

Украинское общество в европейском пространстве / Под редакцией Е. Головахи, С. Макеева. – Киев: Институт социологии НАНУ; ХНУ им. В. Н. Каразина, 2007. – 274 с. [Ukrainskoe obshchestvo v evropeiskom prostranstve / Pod redaktsiei E. Holovakhi, S. Makeeva. – Kiev: Institut sotsiolohii NANU; KhNU im. V. Karazina, 2007. – 274 s.]

Штык О. Динамика социального самочувствия украинцев периода государственной независимости / О. Штык // Европа-2015. Эффект перестройки: режимы и риски многоголосого знания. – Вильнюс : ЕГУ. – 2016. – С. 50–59. [Shtyk O. Dinamika sotsialnoho somochuvstviia ukraintsev perioda hosudarstvennoi nezavisimosti / Shtyk O. // Evropa-2015. Efekt perestroiki: rezhimy i riski mnohoholosoho znaniia. – Vil'nius: EHU. – 2016. – С. 50–59 ]

Бауман З. Соціальні мережі – це пастка [Електронний ресурс] / З. Бауман. – 2016. – Режим доступу : http://zbruc.eu/node/47024

Українці визначилися з найзручнішими містами країни [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу: http://blog.olx.ua/16520/ukrayintsi-viznachilisya-z-nayzruchnishimi-mistami-krayini/

European Social Survey (ESS) [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.europeansocialsurvey.org/
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2413-7979/9.4

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)

https://doi.org/10.17721/2413-7979