№ 3 (2012)

Зміст

Статті

O. Kutsenko
PDF
P. Sztompka
PDF
M. Sobolevska
PDF
L. Nikolaenko
PDF
O. Danylenko
PDF
Yu. Savelyev
PDF
N. Butkovska
PDF
V. Susak
PDF
I. Maystruk
PDF
V. Zhukov
PDF
L. Sokuryanska
PDF
A. Marchenko
PDF
O. Musiyezdov
PDF
N. Udris
PDF
D. Lane
PDF
T. Chervinska
PDF