№ 6 (2015)

Зміст

Статті

Yu. Savelyev
PDF
E. Siryi
PDF
L. Novikova
PDF
G. Chernykh
PDF
K. Chernova
PDF
O. Ivankova-Stetsyuk
PDF
O. Rakhmanov
PDF
I. Loktieva
PDF
K. Ch. Mandal

Рецензії

V. Sudakov
PDF

Наукове життя та коментарі фахівців

Yu. Yakovenko
PDF
V. Shelukhin
PDF